عوامل بی انگیزگی در کارکنان

یکی از عوامل کاهش انگیزه در کاکنان می توان به حس بی ارزش بودن کارهای انجام شده توسط آنان اشاره کرد. این کارها می تواند هم شامل وظایف محول شده به آنان و هم لیست کارهای خارج از انتظاری که  وی انجام می دهد  باشد.

ممکن است داین حس در کارمند ایجاد شود که وظایفی ک من انجام می دهم و یا نقشی که من در این سازمان بر عهده دارم بی ارزش است و بود و  نبودن من در  این مجموعه اهمیتی ندارد.

از طرفی در مورد خدمات خارج از توقعات ممکن است مانع انگیزه فرد به انجام کارهای جانبی شود و این حس در او ایجاد شود که انجام این کارها از جانب من غیر ضروری و بی ارزش می باشد بنا براین نیازی به انجام آن و یا پیشنهاد و یا ایده جدیدی نیست. همجنین می تواند انگیزه را از فرد بگیرد.